Spring til indhold

Factories in Estonia

Thuka kohta

Ettevõttest FLEXA Eesti

FLEXA on üks Euroopa juhtivaid lastemööbli tootjaid, kelle emaettevõte Flexa4Dreams Holding A/S asub Taanis. Siit on juhitud mööbli tootmist ja arendamist juba aastast 1972.

FLEXA Eesti AS asutati 26. aprillil 1994. aastal ning selle aktsiate 100%-liseks omanikuks on Flexa4Dreams Holding A/S.

FLEXA Eesti AS-il on Eestis kaks tehast, mis asuvad Kadrinas ja Viru-Nigulas.

Meie tehastes kasutatav puit on pärit peamiselt Põhja-Euroopast. Jaheda kliima tõttu kasvab puit aeglasemalt ning selle kiud on tugevamad. See omakorda tagab vastupidava ja kauni lõpptoodangu.

Looduse, keskkonna ja kliima säilitamiseks kasutab FLEXA ainult FSC™ ja PEFC™ sertifikaadiga puitu. See annab kindlustunde, et meie kasutatav puit on toodetud jätkusuutlikult ning meie tootmisprotsess toimub keskkonna-, majandus- ja sotsiaalseid standardeid

Meie puitkomposiitmaterjal, nagu MDF, pärineb Euroopa tehastest, mis vastavad kõige rangematele heitmesertifikaatide nõuetele (CARB II madala emissiooni sertifikaat).

Kõikidel oma puidust toodetel kasutame keskkonnasõbralikke viimistusmaterjale, mis ei sisalda lahusteid ega mürgiseid värvaineid. Keemilised testid on samuti üks osa kohustuslikest ohutustestidest, mida teostab ettevõtte väline audiitor.

TÖÖTINGIMUSED

Töötajate turvalisus ja tervis on FLEXAs väga oluline. Meie eesmärk on tagada turvaline töökeskkond kõigile meie töötajatele hoolimata sellest, kas nad on Taanis, Eestis Hiinas või mõnes teises riigis.

FLEXA Eesti tehastel on ISO 14001 sertifikaat, mis näitab, et tehastes kasutatav tehnoloogia on kaasaegne ning vastab tervise- ja turvanõuetele. Samuti viiakse tehastes regulaarselt läbi SMETA eetilist auditit, mis kinnitab, et meie töötingimused vastavad nõuetele.

Toetus Euroopa Liidu taasterahastult NextGenerationEU

Flexa Eesti AS sai toetust projekti „Ettevõtete digipöörde toetus“ raames, investeerimaks uude majandustarkvara lahendusse, mis aitab ettevõtte äriprotsesse efektiivsemaks muuta ja seeläbi nii planeerimist kui juhtimist parendada. Projekti eesmärk on läbi digitaliseerimise ja automatiseerimise suurendada ettevõtte tootmisüksuste efektiivsust ja konkurentsivõimet. Toetuse summa on 185 840 €. Projekti on rahastanud Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.

About Thuka

From the company FLEXA Estonia

FLEXA is one of Europe’s leading manufacturers of children’s furniture, whose parent company Flexa4Dreams Holding A/S is located in Denmark. The production and development of furniture has been managed here since 1972.

FLEXA Eesti AS was founded on April 26, 1994, and its shares are 100% owned by Flexa4Dreams Holding A/S.

FLEXA Eesti AS has two factories in Estonia, located in Kadrina and Viru-Nigula.

The wood used in our factories comes mainly from Northern Europe. Due to the cool climate, the wood grows more slowly and its fibers are stronger. This in turn ensures a durable and beautiful final product.

To preserve nature, environment and climate, FLEXA only uses FSC™ and PEFC™ certified wood. This gives confidence that the wood we use is produced sustainably and that our production process takes place in accordance with environmental, economic and social standards.

Our wood composite material, such as MDF, comes from European factories that meet the most stringent emission certification requirements (CARB II low emission certification).

On all our wooden products, we use environmentally friendly finishing materials that do not contain solvents or toxic dyes. Chemical tests are also part of the mandatory safety tests performed by the company’s external auditor.

WORKING CONDITIONS

The safety and health of employees is very important at FLEXA. Our goal is to ensure a safe working environment for all our employees, regardless of whether they are in Denmark, Estonia, China or another country.

FLEXA Estonian factories have an ISO 14001 certificate, which shows that the technology used in the factories is modern and meets health and safety requirements. Also, SMETA’s ethical audit is regularly conducted in the factories, which confirms that our working conditions meet the requirements. 

Support from the European Union recovery fund NextGenerationEU

Flexa Eesti AS received support as part of the project “Support for the Digital Turnaround of Companies” to invest in a new business software solution that helps make the company’s business processes more efficient and thereby improve both planning and management. The goal of the project is to increase the efficiency and competitiveness of the company’s production units through digitization and automation. The amount of the grant is €185,840. The project has been financed by the European Union from the resources of the NextGenerationEU regeneration fund.

Võta meiega ühendust / Contact us

Kadrina tehas / Kadrina Factory

Tööstuse 27

45201 Kadrina

Lääne-Virumaa

Telefon: +372 32 25 580

e-mail: flexa.eesti@flexa.ee

e-mail arvete saatmiseks: arved@flexa.ee

e-mail CV-de saatmiseks: personal@flexa.ee

Viru-Nigula tehas / Viru-Nigula Factory

Viru-Nigula tehas / Viru-Nigula Factory

Vasta küla

44034 Viru-Nigula

Lääne-Virumaa

Telefon: +372 32 25 580

e-mail: flexa.eesti@flexa.ee

e-mail arvete saatmiseks: arved@flexa.ee

e-mail CV-de saatmiseks: personal@flexa.ee